Подели

Алек­сеј Жу­ра­вљов, пред­сјед­ник пар­ти­је Ро­ди­на и ко­а­ли­ци­о­ни парт­нер ру­ског пред­сјед­ни­ка Вла­ди­ми­ра Пу­ти­на у Све­ру­ском на­род­ном фрон­ту у интервјуу за црногорски лист „ДАН” и медија центру „Руски експрес“ ТЕШКО ОПТУЖИО ЦРНОГОРСКОГ ПРЕМИЈЕРА

Цр­но­гор­ски пре­ми­јер Ми­ло Ђу­ка­но­вић го­во­ри не­и­сти­не ка­да твр­ди да члан­ство Цр­не Го­ре у НА­ТО ни­је упе­ре­но про­тив Ру­си­је, ка­зао је у ин­тер­вјуу за „Дан” Алек­сеј Жу­ра­вљов, пред­сјед­ник пар­ти­је Ро­ди­на и ко­а­ли­ци­о­ни парт­нер ру­ског пред­сјед­ни­ка Вла­ди­ми­ра Пу­ти­на у Све­ру­ском на­род­ном фрон­ту.

Он на­гла­ша­ва да ће се ула­зак Цр­не Го­ре у НА­ТО не­га­тив­но од­ра­зи­ти на од­но­се са Ру­си­јом. Та­ко­ђе, сма­тра и да то што цр­но­гор­ска власт по­ку­ша­ва да из­бјег­не ре­фе­рен­дум о ула­ску у НА­ТО по­ка­зу­је да их је страх од во­ље на­ро­да.

Цр­на Го­ра је не­дав­но до­би­ла по­зив за ула­зак у НА­ТО. Ка­ко Ви ви­ди­те раз­ви­ја­ње од­но­са ме­ђу на­шим зе­мља­ма ако Цр­на Го­ра за­и­ста по­ста­не пу­но­прав­ни члан Сје­вер­но­а­тлант­ске али­јан­се?
Не­сум­њи­во, на ни­воу др­жав­них од­но­са Ру­си­је и Цр­не Го­ре та­ква од­лу­ка вла­сти ва­ше др­жа­ве од­ра­зи­ће се не­га­тив­но. НА­ТО је у по­след­ње ври­је­ме већ и пре­стао да се пре­тва­ра, и ди­рект­но је од­ре­дио Ру­си­ју за свог глав­ног про­тив­ни­ка. Упра­во на­ша зе­мља, а не, ре­ци­мо, те­ро­ри­сти ИСИЛ-а, про­зва­на је као не­при­ја­тељ Али­јан­се на нај­ви­шем мо­гу­ћем ни­воу. Ка­ко је за­па­зио ми­ни­стар ино­стра­них по­сло­ва Сер­геј Ла­вров, од тре­нут­ка ка­да је пре­стао да по­сто­ји Вар­шав­ски пакт дје­ло­ва­ње НА­ТО-а је и те ка­ко из­гу­би­ло сва­ки сми­сао – про­тив­ник је не­стао. И ја­ви­ло се пи­та­ње – да ли, мо­жда, НА­ТО тре­ба рас­фор­ми­ра­ти. Но, ми, сва­ка­ко, ра­зу­ми­је­мо да је НА­ТО „европ­ска фи­ли­ја­ла” САД и да пред­ста­вља ин­стру­мент за спро­во­ђе­ње аме­рич­ке по­ли­ти­ке. Лич­но сма­трам, те­шко да би се европ­ске зе­мље, сво­јом во­љом, сло­жи­ле око то­га да се Ср­би­ја бом­бар­ду­је 1999. го­ди­не. А у НА­ТО-у од­лу­чу­ју Аме­ри­кан­ци, те је та­ква од­лу­ка би­ла и до­не­се­на. Да­кле, Аме­ри­кан­ци­ма је НА­ТО по­тре­бан. Ма­кар за то да из­вр­ша­ва та­кве пр­ља­ве по­сло­ве. Оправ­да­ње за ње­го­во по­сто­ја­ње у по­чет­ку су хтје­ли да де­фи­ни­шу у бор­би са „ме­ђу­на­род­ним те­ро­ри­змом”. Ра­зо­ри­ли су пот­пу­но Ирак, упа­ли у Ав­га­ни­стан и схва­ти­ли да не иде. Да, они су за јав­ност ра­пор­ти­ра­ли да је по­стиг­ну­та по­бје­да, али је до­вољ­но са­мо по­гле­да­ти на то шта се да­нас у тим зе­мља­ма де­ша­ва, па да се пој­ми ка­ко се ту не ра­ди ни о ка­квом уни­шта­ва­њу те­ро­ри­зма. А он­да су се опет вра­ти­ли на ста­ру те­зу о „при­јет­њи са Ис­то­ка”. Она ни­чим ни­је пот­кри­је­пље­на, али је од по­мо­ћи при оправ­да­ва­њу по­сто­ја­ња Али­јан­се.
Уз­гред ре­че­но, упра­во као ан­ти­ру­ска про­фи­ла­ци­ја Али­јан­се ту­ма­чи се и по­зив Цр­ној Го­ри. Ње­ним ап­сор­бо­ва­њем на Бал­ка­ну оста­је, у су­шти­ни, је­ди­на при­ја­тељ­ска зе­мља – Ср­би­ја. А при­том она би­ва изо­ло­ва­на, јер јој је оне­мо­гу­ћен из­лаз на Ја­дран­ско мо­ре. Са­мим тим што се са су­прот­не стра­не Ја­дра­на на­ла­зи Ита­ли­ја, по­сли­је сту­па­ња Цр­не Го­ре у НА­ТО круг ће се за­тво­ри­ти, и са стра­те­шке тач­ке гле­ди­шта тај ре­ги­он ће би­ти у пот­пу­но­сти под кон­тро­лом Али­јан­се. По­сли­је то­га ће НА­ТО сво­је че­љу­сти усмје­ри­ти на но­ву жр­тву, кроз от­по­чи­ња­ње пр­о­це­са ап­сор­бо­ва­ња Ср­би­је и уни­шта­ва­ња Ру­ског ми­ра на Бал­ка­ну.
Ка­ко то ми­сли­те?
Мно­ги ру­ски по­ли­ти­ча­ри су већ мно­го пу­та го­во­ри­ли да ће, у слу­ча­ју сту­па­ња Цр­не Го­ре у НА­ТО, на­ша ме­ђу­др­жав­на са­рад­ња по чи­та­вом ни­зу пи­та­ња би­ти об­у­ста­вље­на. Још јед­ном по­на­вљам – сту­па­ју­ћи у НА­ТО ру­ко­вод­ство Цр­не Го­ре пред­у­зи­ма ан­ти­ру­ски ко­рак и раз­ми­шља­ња о то­ме да он не­ће про­из­ве­сти по­сле­ди­це, у нај­ма­њу ру­ку, дје­лу­ју на­ив­но. И ка­да Ми­ло Ђу­ка­но­вић из­ја­вљу­је ка­ко „на­ше члан­ство у НА­ТО ни­је усмје­ре­но про­тив би­ло ко­га, па зна­чи да ни­је усмје­ре­но ни про­тив Ру­си­је” – он, на­про­сто, го­во­ри не­и­сти­не. Уз то, све што чи­не цр­но­гор­ске вла­сти ни на ко­ји на­чин не­ће се од­ра­зи­ти, ја сам у то увје­рен, на од­но­се два на­ша истин­ски брат­ска на­ро­да. Тим при­је што, ко­ли­ко сам с ти­ме упо­знат, по­ли­ти­ка Ђу­ка­но­ви­ћа не­ма по­др­шку ста­нов­ни­штва.

Опо­зи­ци­ја у Цр­ној Го­ри зах­ти­је­ва све­на­род­ни ре­фе­рен­дум око сту­па­ња у НА­ТО. Вла­сти има­ју дру­га­чи­ју тач­ку гле­да­ња. Шта Ви ми­сли­те о то­ме?

Ре­фе­рен­дум пред­ста­вља нај­ви­ши об­лик де­мо­кра­ти­је, без ика­кве сум­ње. На За­па­ду во­ле да по­ле­ми­шу о де­мо­кра­ти­ји, а у ствар­но­сти је не­што са­свим дру­га­чи­је. Ако они ни­је­су увје­ре­ни у по­зи­ти­ван по њих ре­зул­тат, они или не да­ју да се чу­је глас на­ро­да, или га иг­но­ри­шу. Ста­нов­ни­штво Кри­ма је на сло­бод­ном ре­фе­рен­ду­му, у при­су­ству ме­ђу­на­род­них по­сма­тра­ча, из­ра­зи­ло сво­ју же­љу да бу­де са Ру­си­јом – а За­пад за то и не ха­је. На Дон­ба­су на­род је у огром­ној ве­ћи­ни из­ра­зио сво­је опре­дје­ље­ње за не­за­ви­сност – а за ЕУ и САД та­ква чи­ње­ни­ца као да и не по­сто­ји. Ри­јеч је о ти­пич­ној по­ли­ти­ци ду­плих стан­дар­да. За­то, ка­да је тре­ба­ло оправ­да­ти от­цје­пље­ње Ко­со­ва од Ср­би­је, Оба­ма је, по­зи­ра­ју­ћи пред ка­ме­ра­ма, из­ја­вио да је та­мо, на­вод­но, био ре­фе­рен­дум. Иако сви зна­ју да је то лаж. Од­су­ство же­ље да се чу­је ми­шље­ње сво­га на­ро­да о то­ме – ко­јим пу­тем он тре­ба да иде да­ље – то је по­ка­за­тељ стра­ха цр­но­гор­ске вр­ху­шке. Она зна ка­ко ће љу­ди од­го­во­ри­ти на пи­та­ње – при­ста­је ли на­род Цр­не Го­ре да бу­де у истом стро­ју са они­ма ко­ји су не та­ко дав­но на ње­га ба­ца­ли бом­бе. Она зна и да ће се већ сле­де­ћег да­на, на­кон што на­род на ре­фе­рен­ду­му од­ба­ци ула­зак у НА­ТО, по­ја­ви­ти пот­пу­но ло­гич­но пи­та­ње свој­стве­но сва­кој зе­мљи, по­себ­но оној ко­ја се де­кла­ри­ше као де­мо­крат­ска – пи­та­ње о смје­ни вла­сти. То је та­ко­ђе ло­гич­но и де­мо­крат­ски – ако су тво­ју по­зи­ци­ју од­ба­ци­ли, из­во­ли, иди у стра­ну и отво­ри пут за оне ко­ји и за­и­ста од­ра­жа­ва­ју оче­ки­ва­ња на­ро­да. А то ће већ би­ти ка­та­стро­фа и за Ђу­ка­но­ви­ћа лич­но, и за ње­го­ве ино­стра­не мен­то­ре.

Да ли је Ру­си­ја спрем­на да са сво­је стра­не га­ран­ту­је вој­ну не­у­трал­ност Цр­не Го­ре?

Мој став је да вој­на не­у­трал­ност Цр­не Го­ре, а, мо­гу­ће и Ср­би­је, ко­ју би га­ран­то­ва­ле Ру­си­ја, с јед­не стра­не, и НА­ТО, с дру­ге, пред­ста­вља ап­со­лут­но ло­ги­чан из­лаз из на­ста­ле си­ту­а­ци­је. Сма­трам да би то, за очу­ва­ње и раз­ви­так др­жав­но­сти Цр­не Го­ре, био ко­рак на­при­јед. Ни­је ни­ка­ква тај­на да, сту­па­ју­ћи у НА­ТО, ви фак­тич­ки се­бе при­си­ља­ва­те на по­лу­ко­ло­ни­јал­ни ста­тус. Ва­ма ће на­ре­ђи­ва­ти шта да чи­ни­те, ва­ши вој­ни­ци ће би­ти упу­ћи­ва­ни на сва мо­гу­ћа кри­зна жа­ри­шта, а аме­рич­ки вла­сто­др­шци су ве­ли­ки мај­сто­ри да их ства­ра­ју по ци­је­лом сви­је­ту. Мо­ра­ће до­ћи и до по­ве­ћа­ња вој­них из­да­та­ка због ку­по­ва­ња на­тов­ске рат­не тех­ни­ке. А и де­фи­ни­тив­но ће би­ти учи­њен још је­дан ко­рак ка уру­ша­ва­њу исто­риј­ских ве­за са Ср­би­јом. По­ди­је­ли, па вла­дај – то је прин­ци ко­јим Аме­ри­кан­ци ма­ни­пу­ли­шу до са­вр­шен­ства. Па за­што он­да игра­ти по њи­хо­вим пра­ви­ли­ма?
На не­дав­ном су­сре­ту у Мо­скви са ли­де­ри­ма ДНП-а, Ви, као ли­дер пар­ти­је Ро­ди­на, и Дми­триј Ро­го­зин, као њен осни­вач, по­зва­ни сте да по­сје­ти­те Цр­ну Го­ру. Од­мах на­кон то­га, Ва­ма и Ро­го­зи­ну, без об­зи­ра на ње­го­ве цр­но­гор­ске ко­ри­је­не, за­бра­њен је ула­зак у Цр­ну Го­ру. Ка­ко ко­мен­та­ри­ше­те та­кву од­лу­ку цр­но­гор­ских вла­сти?

То је још је­дан до­каз ку­ка­вич­лу­ка. Ви­ше од то­га се тим по­во­дом не­ма шта ре­ћи. Упра­во та­ко, ка­ко се они пла­ше да ор­га­ни­зу­ју ре­фе­рен­дум и ча­сно за­пи­та­ју гра­ђа­не Цр­не Го­ре ка­кво је њи­хо­во ми­шље­ње о сту­па­њу у НА­ТО, они се бо­је и на­шег по­ја­вљи­ва­ња на Бал­ка­ну. Јер то ће по­ста­ти еви­ден­тан по­ка­за­тељ да је Ру­си­ја при­сут­на и да је са цр­но­гор­ским на­ро­дом спрем­на да по­др­жи ње­го­ва стре­мље­ња ка су­штин­ској не­за­ви­сно­сти. За Ђу­ка­но­ви­ћа је то као оштри­ца но­жа – јер је ње­му по­ста­вљен пот­пу­но дру­га­чи­ји за­да­так. Цр­но­гор­ске вла­сти се по­зи­ва­ју на слу­чај ЕУ, ко­ја је уве­ла име Дми­три­ја Ро­го­зи­на на спи­ско­ве у окви­ру санк­ци­ја. Али, као пр­во, то је са­свим ја­сан по­ка­за­тељ то­га да ви већ гу­би­те не­за­ви­сност. Ђу­ка­но­ви­ћу су на­ре­ди­ли – он ис­пу­ња­ва. А, као дру­го, уво­де­ћи та­кве санк­ци­је цр­но­гор­ске вла­сти на­ли­ку­ју на ак­ту­ел­ни ре­жим у Ки­је­ву. Па и гло­бал­но гле­да­но, раз­ли­ка из­ме­ђу Ђу­ка­но­ви­ћа и По­ро­шен­ка не по­сто­ји. Са­мо што је овај дру­ги већ про­шао све фа­зе су­но­вра­та, угу­рав­ши зе­мљу у рат и ра­су­ло, а ваш пре­ми­јер још ни­је. Али је он већ по­шао том ста­зом.

Ви сте не­дав­но, у име све­ру­ске пар­ти­је Ро­ди­на, пот­пи­са­ли ме­мо­ран­дум о са­рад­њи са Де­мо­крат­ском на­род­ном пар­ти­јом. Ка­ко оцје­њу­је­те по­тен­ци­јал­не мо­гућ­но­сти ме­ђу­пар­тиј­ске са­рад­ње?

На­ро­ди на­ших зе­ма­ља уви­јек су на­сто­ја­ли да се др­же за­јед­но. Па би­ло ка­кве гра­ни­це из­ме­ђу нас ко по­ста­вљао и у би­ло ка­кве бло­ко­ве нас ма­мио. И ми ће­мо би­ти за­јед­но, без об­зи­ра на све сми­ца­ли­це са­да­шњих цр­но­гор­ских вла­сти. По­ли­тич­ке пар­ти­је, као што је по­зна­то, пред­ста­вља­ју је­дан од ме­ха­ни­за­ма гра­ђан­ског дру­штва, ко­је по­ве­зу­ју на­род не­по­сред­но, не­за­ви­сно од то­га ко је тре­нут­но на вла­сти. Ми ће­мо до­би­ја­ти ин­фор­ма­ци­је о рас­по­ло­же­њу на­ро­да Цр­не Го­ре, ка­ко се то већ ка­же, „из пр­ве ру­ке”, а ва­ма ће, си­гур­но, би­ти при­јат­но да се увје­ра­ва­те у то да је Ру­си­ја ваш са­ве­зник, да има­те пра­ве при­ја­те­ље, ко­ји су уви­јек спрем­ни да пру­же ру­ку по­мо­ћи. У исто­ри­ја­ту пар­ти­је Ро­ди­на већ по­сто­ји та­кво ис­ку­ство, пот­пи­си­ва­ње слич­них ме­мо­ран­ду­ма о са­рад­њи. То­ком са­мог по­чет­ка фе­бру­а­ра 2014. го­ди­не та­ква са­гла­сност је пот­пи­са­на са крим­ском пар­ти­јом Ру­ско је­дин­ство. Ка­сни­је, по­сли­је исто­риј­ског ре­фе­рен­ду­ма, упра­во је ли­дер те пар­ти­је Сер­геј Ак­сјо­нов по­стао шеф Ре­пу­бли­ке Крим, ко­ја се вра­ти­ла у окви­ре Ру­си­је. На­дам се да ће пот­пи­си­ва­ње ме­мо­ран­ду­ма са ДНП-ом, та­ко­ђе, има­ти озбиљ­не ге­о­по­ли­тич­ке ре­зул­та­те и да ће до­ве­сти до очу­ва­ња и учвр­шће­ња ру­ског ми­ра на Бал­ка­ну.