Подели

Забрањују увоз вина, укидају чартер летове

  • Држављанима Русије ће бити препоручено да се уздрже од куповине некретина а предлаже се и ограничење финансијских трансакција на начин да оне буду сведене на минималне износе покривања животних расхода грађана Русије који су стално настањени у Црној Гори
  • Документ о санкцијама који садржи конкретан план мјера које ће бити предузете у наредна два мјесеца требало би да буде разматран на сједници руске Владе

Русија припрема пакет економских санкција Црној Гори, након што јој је НАТО упутио позив за пуноправно чланство, према коме се планира забрана увоза вина а чартер летови ће бити укинути. „Дан” сазнаје да је у изради документ о санкцијама Црној Гори, који би у наредна два мјесеца требало да буде разматран на сједници руске Владе, а који садржи конкретан план мјера које ће бити предузете.

Кабинет премијера Дмитрија Медведева је већ у августу увео пакет рестриктивних мјера Црној Гори везано за увоз одређених пољопривредних производа, као одговор на одлуку Подгорице да подржи европске санкције Москви због украјинске кризе.

Након што је постало јасно да ће НАТО позвати Црну Гору да постане пуноправни члан, потпредсједник руске Думе Сергеј Железњак наговијестио је да ће Москва увести пакет економских санкција.

Да је руска влада забринута због намјере врха црногорске власти да држава буде дио западне војне алијансе, казао је и амбасадор Русије у Подгорици Сергеј Грицај на састанку са црногорским премијером Мило Ђукановићем половином новембра у Подгорици. Ипак,  Ђукановићева влада је најавила да ће прихватити позив западне алијансе, а затражила је и да приступна процедура буде што прије одрађена.

Како „Дан” сазнаје, питање пакета руских економских санкција Црној Гори у овом моменту у Москви се налази у фази „свеобухватног разматрања”.

Предлаже се потпуна забрана чартер авио-линија између Русије и Црне Горе и значајно ограничање броја регуларних авио-летова. Држављанима Русије ће такође бити препоручено да се уздрже од куповине некретина у Црној Гори. У том циљу, предлаже се ограничење финансијских трансакција са Црном Гором, на начин да оне буду сведене на минималне износе покривања животних расхода грађана Русије који су стално настањени у Црној Гори.

Могуће операције евентуалног стицања некретнина у Црној Гори, кроз различите „сиве токове”, биле би под посебном пажњом Росинфомониторинга и пореских органа Русије.

Под забраном се може, такође, наћи и увоз у Русију црногорских вина и других производа. Забрана вина није била уврштена у мјере одговора Москве поводом придруживања Црне Горе европским санкцијама.

Према замисли аутора овог докумета из Москве, овај сет мјера требало би да упозори становништво  Црне Горе, запослене у туризму, области услуга, на тржишту некретнина, грађевине и у другим секторима економије, људе из бизниса, медија и друштвено политичке-снаге о опасности од ненаднокнадиве штете за Црну Гору уколико уђе у НАТО. Такође, овим се жели разбити мит о великим предностима евроаталантских интеграција за свкодневни живот грађана Црне Горе,

По сазнањима „Дана”,  циљ руских пртисака економског карактера био би омогућавање спровођења демократског референдума о чланству у НАТО и обустављање насиља над свима који се супростављају евроаталнтским интеграцијама и залажу за војну неутралност Црне Горе.

На евентуалне штете који би током следеће љетње туристичке сезоне претрпјела Црна Гора збиог ових мјерта, Ђукановићева влада нема адекватног одговора. Такође, према сазнањима „Дана”, руска страна припрема и другу верзију – у виду контра пакета стимулисања економских веза са Црном Гором уколико грађани одлуче да подрже опцију војне и политичке неутралности.

Из компаније Плантаже, која извози вино у Рисију, раније је речено да је за њих Руска Федерација друго извозно тржиште по значају, обиму и вредносним показатељима, одмах послије тржишта Србије. Указали су и да по свом потенцијалу руско перспективно можда може бити и најзначајније тржиште за ову фирму. Званични државни подаци показују и да оснивачи или представници трећине свих фирми у Црној Гори руски држављани.

Прве санкције Русији Црна Гора је увела крајем 2014.године, у форми подршке пакету мјера које је дефинисала ЕУ. Било је то у вријеме када се захуктавала украјинска криза.

Односе Москве и Подгорице до потпуног захлађења довела је позивница НАТО-а Црној Гори за пуноправно чланство, и поступање Ђукановићеве владе у вези са тим. Званично, Русија проширење НАТО-а види као опасност за своју националну безбједност.

 

Санк­ци­је Ру­си­ји срам­на од­лу­ка Вла­де

На­ста­вља се по­да­нич­ка и ма­ри­о­нет­ска по­ли­ти­ка цр­но­гор­ске вла­сти у од­но­су на НА­ТО, и то у нај­срам­ни­јем об­ли­ку. За­то нам је и ло­гич­но да ло­кал­на аген­ту­ра НА­ТО са­ве­за ко­ја да­нас упра­вља Цр­ном Го­ром до­но­си пред­лог од­лу­ке о уво­ђе­њу ре­стрик­тив­них мје­ра у од­но­су на ,,дје­ло­ва­ња ко­ја под­ри­ва­ју или угро­жа­ва­ју те­ри­то­ри­јал­ни ин­те­гри­тет, су­ве­ре­ни­тет и не­за­ви­сност Укра­ји­не”, оци­је­ње­но је из Но­ве срп­ске де­мо­кра­ти­је. Ка­ко је ка­зао порт­па­рол Но­ве Јо­ван Ву­чу­ро­вић, у пре­во­ду, ра­ди се о на­став­ку не­при­ја­тељ­ског ста­ва пре­ма Ру­си­ји ко­јим на­ло­го­дав­ци ма­ри­о­нет­ске цр­но­гор­ске вла­сти же­ле до­дат­но да по­ква­ре и по­ре­ме­те исто­риј­ске и тра­ди­ци­о­нал­не ве­зе Цр­не Го­ре и Ру­си­је.

– Под­сје­ћа­мо да су исти ти на­ло­го­дав­ци, под фир­мом бор­бе за су­ве­ре­ност Укра­ји­не ову др­жа­ву уве­ли у гра­ђан­ски рат. Не зна­мо ка­кве ве­зе Цр­на Го­ра има са овом не­срећ­ном при­чом ко­ја је по­го­ди­ла све гра­ђа­не Укра­ји­не, из­у­зев исто­риј­ског сје­ћа­ња да су љу­ди из Цр­не Го­ре, у ври­је­ме ото­ман­ског те­ро­ра, на по­зив цар­ске Ру­си­је на­се­ли­ли про­стор ис­точ­не Укра­ји­не. Али, не мо­же се са­кри­ти да цр­но­гор­ска власт, за ту­ђе по­тре­бе, до­дат­но за­о­штра­ва од­но­се из­ме­ђу на­ше зе­мље и Ру­си­је, због че­га ће нај­ве­ћу ште­ту тр­пје­ти гра­ђа­ни Цр­не Го­ре – на­вео је Ву­чу­ро­вић у са­оп­ште­њу до­ста­вље­ном „Да­ну”.

Пре­ма ње­го­вом ми­шље­њу, има­мо при­ли­ку да ви­ди­мо пр­ви „ефе­кат” по­зив­ни­це, а то је про­ду­бљи­ва­ње су­ко­ба са Ру­си­јом, „а на то упо­зо­ра­ва­мо већ ду­же ври­је­ме”. И то је, ка­ко твр­ди, гло­бал­но по­зна­та си­ту­а­ци­ја.

Та­ко смо се, сход­но на­ред­ба­ма из Бри­се­ла, на­шли у си­ту­а­ци­ји да нам, на­при­мјер, бу­ду бли­жи екс­тре­ми­сти из ,,Де­сног сек­то­ра’’ од брат­ског ру­ског на­ро­да. Он је ре­као да Но­ва срп­ска де­мо­кра­ти­ја пре­по­зна­је по­ку­шај ре­жи­ма да пре­бри­ше исто­ри­ју и тра­ди­ци­ју Цр­не Го­ре и да нас уву­че у не­ке не­при­род­не са­ве­зе, и то је дио по­ли­тич­ког про­јек­та ко­ји је при­пре­ман још 1999. го­ди­не Ђу­ка­но­ви­ће­вом из­да­јом то­ком НА­ТО агре­си­је.